Kvam Elektro AS

Me utføre El-kontroll av elektrisk anlegg innen næring og bolig.

Termografi 405-1 –Me utfører elektrotermografi av hovedtavler og underfordelinger. Termografi vert gjennomført med eit kamera som ser UV-stråling frå objekter og kan på denne måten “sjå” kva temperaturen objektet har. Ein kan på denne måten oppdage dårlige tilkoblinger tidlig, og utretta feil lenge før det blir et problem og hindra større drifstans. Typiske objekt er hovedtavler, underfordelinger og elektrisk ustyr med høg belastning eller viktige komponenter, typisk pumper, elkjel, varmepumper osv.
Det vert utlevert en rapport med feil og anbefaling av tiltak.
Bustad 402-2 – Me utfører brannforebyggande elkontroll for bustad, der kontrollerer me det elektriske anlegget, brannvarsling og brannsløkkingsutstyr. Du vil få tips og råd om eventuelle utbetringar og oppgraderingar. Fleire forsikringsselskap gir rabatt på forsikring dersom du gjennomfører ein slik kontroll
Næring 405-3 – Elkontroll næring består av gjennomgang av bedrifta si internkontroll og kontroll av det elektriske anlegget med termografi av tavler og utstyr. Me kan tilby deg avtale om periodisk kontroll og kan tilby dykk eit app-basert internkontrollsystem med sjekklister og andre relevante dokumenter
Landbruk 405-3 Tillegg B – Kontroll av driftsbygningar i landbruket har fått ei ny norm. Dette inneberer gjennomgang av internkontroll kontroll av det elektriske anlegget med krav om sjekkpunkt og krav til termografering etter nek 405-1. Brukets bustad skal kontrollerast etter nek 405-2 for bustadkontroll. Me har gjennomført kurs i tillegg B og er blitt sertifisert til å kunna gjennomføra slike kontrollar.

Kontakt oss
Kontrollør: André Dahle
Tlf. 469 23 570
E-post: andre@kvamelektro.no

Dagleg leiar Tormod Laupsa
Tlf. 913 05 931
E-post: tormod@kvamelektro.no

Kvam Elektro er sertifisert føretak innan nek 405-4